ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΧΡΕΩΝ (OFFICERS RETAIL/ SME NEGOTIATION RESTRUCTURING AND RECOVERIES)

Reference No: 
ΛΔ/06/17
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Περιγραφή Εταιρείας:

Εταιρεία οι οποία δραστηριοποιείται στον Χρηματοοικονομικό τομέα, επιθυμεί να προσλάβει δυναμικά και φιλόδοξα άτομα για την πλήρωση κενών θέσεων Λειτουργών Διαπραγμάτευσης Λιανικής Τραπεζικής (ΛΤ) και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) Αναδιάρθρωσης και Ανάκτησης Χρεών.

Καθήκοντα Θέσης:

Ο/H κάτοχος της θέσης θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων υποχρεώσεων του Τομέα Λιανικής Τραπεζικής/ MME, μέσω διαπραγμάτευσης με τον πελάτη, περιλαμβανομένης και της χρήσης των νομικών εφοδίων που διαθέτει η Εταιρεία για διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων διευθέτησης των υποχρεώσεων του πελάτη, με στόχο τη μεγιστοποίηση των εισπράξεων και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων υποχρεώσεων. Οι κύριες υπευθυνότητες των Λειτουργών Διαπραγμάτευσης Λιανικής Τραπεζικής / ΜΜΕ θα είναι ως εξής:

 • Ενημέρωση για τους οφειλέτες που απαρτίζουν το χαρτοφυλάκιο του/της, μελέτη των διαθέσιμων στοιχείων στο φάκελο του πελάτη, στα συστήματα, μέσω ερευνών ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, με σκοπό τη διατήρηση τη διαμόρφωση καθώς και την ολοκλήρωση της εικόνας της κάθε περίπτωσης.
 • Διαπραγμάτευση με πελάτες, δικηγόρους, λογιστές και διαμεσολαβητές, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο ομάδας, με σκοπό την εξεύρεση τρόπου διευθέτησης των οφειλών, μεταξύ άλλων την έκδοση εκ συμφώνου δικαστικής απόφασης, στοχεύοντας στην είσπραξη και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων υποχρεώσεων.
 • Αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης των οφειλετών, των δεδομένων των υποθέσεων καθώς και των προοπτικών ανάκτησης και κατάρτιση σχεδίου δράσης με σκοπό την ταχύτερη διευθέτηση των υποθέσεων, τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων υποχρεώσεων και την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας.
 • Διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων για διευθέτηση / αναδιάρθρωση υποχρεώσεων, εκποίηση ακινήτων, διορισμό Παραλήπτη / Διαχειριστή / Εκκαθαριστή, με σκοπό την είσπραξη ή/ και τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων υποχρεώσεων.
 • Παρακολούθηση και συντονισμός διαδικασίας έκδοσης δικαστικής απόφασης.
 • Αξιολόγηση των δεδομένων της κάθε αγωγής και υποβολή οδηγιών στους δικηγόρους για τη λήψη εκτελεστικών μέτρων μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης καθώς και την παρακολούθηση της εκτέλεσης τους με σκοπό την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών.
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου και συντονισμός ενεργειών ούτως ώστε να διασφαλιστεί η επικαιροποίηση των υποθέσεων με οποιαδήποτε νέα δεδομένα, των εξασφαλίσεων καθώς και η ανανέωση μέτρων εκτέλεσης.
 • Ενημέρωση και εφαρμογή κανονισμών, διαδικασιών, εγκυκλίων που διέπουν τις εργασίες του Τμήματος και διενέργεια ελέγχων οικονομικών και δημογραφικών στοιχείων των πελατών με σκοπό την συμμόρφωση με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων και Συμμόρφωσης.
 • Ανάληψη έκτακτων εργασιών οι οποίες προκύπτουν στα πλαίσια των ελέγχων από εξωτερικούς συμβούλους ή άλλες Αρχές.

Προσόντα :

 • Πτυχίο πανεπιστημίου (BA / BSc) ή /και μεταπτυχιακό (MA / MSc / MBA) στα Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική ή σε άλλο συναφή κλάδο ή / και Μέλος ενός από τα Σώματα Επαγγελματιών Λογιστών ή οποιουδήποτε άλλου Σώματος (CFA/ ACA/ ACCA/ CPA/ ACIB/AIB)
 • Τουλάχιστο 3 χρόνια πείρα σε χρηματοπιστωτικό ή άλλο συναφή Οργανισμό σε θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης και αξιολόγησης καθώς και διαχείρισης δανειακών πελατειακών σχέσεων και διαβουλεύσεων με πελάτες με σκοπό την αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων
 • Κατανόηση των επίκαιρων Κυπριακών Τραπεζικών Νόμων και των δικαστικών διαδικασιών (γνώση της διαδικασίας αφερεγγυότητας)
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή επικοινωνία)
 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 • Κριτική και αναλυτική ικανότητα
 • Μεθοδική αντιμετώπιση εργασίας
 • Ομαδικότητα και επικοινωνία
 • Δημιουργικότητα και ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Ευελιξία, προσαρμοστικότητα
 • Δεξιότητες Διαπραγμάτευσης

Ωφελήματα:

Η Εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως των προσόντων και πείρας.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ – ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Σημειώστε ότι μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν περαιτέρω.

Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν με πλήρη εχεμύθεια.

Apply for this position through KPMG

Attachments
Please attach your resume.
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: jpg png pdf doc docx.
CAPTCHA
Please enter the characters shown in the image above to validate your submission.
5 + 7 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.